Služby

Strategický management

Nastavení nové firemní strategie je komplexní proces, který vyžaduje pečlivou analýzu, plánování a implementaci.
 • 1. Analýza současné situace

  Posouzení vnitřního prostředí firmy (silné stránky a slabiny).
  Posouzení vnějšího prostředí (příležitosti a hrozby).

 • 2. Stanovení cílů

  Definování krátkodobých a dlouhodobých cílů, které odpovídají vize a poslání firmy.

 • 3. Vize a mise

  Vyjasnění vize a poslání firmy, což poskytuje směr pro strategické rozhodnutí.

 • 4. Stanovení strategických priorit

  Identifikace oblastí, kde je potřeba dosáhnout konkurenční výhody nebo zdokonalit.

 • 5. SWOT analýza

  Zhodnocení silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, abyste mohli lépe porozumět vašemu postavení na trhu.

 • 6. Vypracování strategických variant

  Identifikace různých strategických možností pro dosažení cílů.

 • 7. Výběr optimální strategie

  Vybrání strategie, která nejlépe odpovídá cílům a vede k dosažení konkurenční
  výhody.

 • 8. Plánování implementace

  Vypracování detailního plánu na implementaci strategie, včetně alokace zdrojů a odpovědnosti.

 • 9. Měření a monitorování

  Stanovení klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a pravidelné monitorování pokroku.

 • 10. Průběžné přizpůsobení

  Schopnost pružně reagovat na změny v prostředí a přizpůsobovat strategii podle
  potřeby.

Risk management

Řízení rizik, představuje klíčový prvek moderní manažerské disciplíny, který se zaměřuje na identifikaci, hodnocení a řízení potenciálních nebezpečí a nepříznivých důsledků pro firmu.
Při zahájení jakéhokoliv firemního projektu je nezbytné pečlivě stanovit rizika spojená s daným projektem a mít na paměti, že každý projekt je unikátní.
 • 1. Identifikace rizik

  Prvním krokem je identifikace možných rizik spojených s projektem. To může zahrnovat technické, finanční, organizační, či jiné faktory, které by mohly ohrozit úspěšné provedení projektu.

 • 2. Hodnocení rizik

  Definování krátkodobých a dlouhodobých cílů, které odpovídají vize a poslání firmy.

 • 3. Nastavení rizik

  Po identifikaci a hodnocení rizik je klíčové nastavit strategii pro jejich řízení. To zahrnuje určení, zda se rizika budou přijímat, přenášet, snižovat nebo eliminovat. Každá strategie může vyžadovat specifická opatření a plány pro provedení.

 • 4. Kvalifikace rizik

  Kvalifikace rizik spočívá v detailní analýze každého identifikovaného rizika. To zahrnuje bližší zkoumání faktorů, které mohou ovlivnit vývoj daného rizika, a přesnější určení možných dopadů na projekt.

 • 5. Bezpečnostní audit

  Pro aktivní sledování stavu rizik a účinnosti zvolených strategií se provádí bezpečnostní audit. Tím se zajišťuje, že implementovaná opatření odpovídají aktuální situaci a jsou dostatečně flexibilní k přizpůsobení se měnícím podmínkám.

 • 6. Strategie zvládnutí rizik

  Nastavení strategie zvládnutí rizik je klíčovým prvkem celého procesu. To zahrnuje vytvoření plánu, jak budou rizika monitorována a jakým způsobem budou aktivována případná opatření v případě, že se rizika začnou realizovat.

Procesní management

Procesní management je klíčovým prvkem efektivního řízení organizace a optimalizace jejích činností.
Podívejme se podrobněji na několik klíčových aspektů procesního managementu, které jsou pro efektivní řízení firmy potřeba:nastavená personální strategie pomáhá společnosti v jejím růstu a nastavení kvalitního personálního managementu vede ke změnám v organizování, vedení, řízení a kontrole zaměstnanců, podle nejnovějších trendů.
 • 1. Organizace procesů

  Identifikace: Prvním krokem je identifikovat všechny procesy v organizaci. To zahrnuje primární operace, podpůrné procesy a řídící procesy.

  Mapování: Procesy jsou mapovány a zaznamenány pomocí procesních diagramů, které vizualizují kroky, úkoly a vzájemné vztahy mezi různými částmi procesu.

 • 2. Koordinace

  Spolupráce týmů: Procesní management zajišťuje efektivní spolupráci mezi jednotlivými týmy a odděleními v rámci organizace. To zabraňuje izolaci informací a zlepšuje tok činností mezi různými částmi firmy.

  Komunikace: Důkladná komunikace mezi účastníky procesů a odpovědnými manažery je klíčovým prvkem pro úspěch procesního řízení.

 • 3. Zlepšování procesů

  Kontinuální zlepšování: Procesy jsou průběžně hodnoceny a optimalizovány pomocí metod kontinuálního zlepšování, jako je například Six Sigma nebo Kaizen. To umožňuje organizaci přizpůsobit se měnícím se potřebám trhu a maximalizovat efektivitu procesů.

  Měření výkonnosti: Stanovení klíčových výkonnostních ukazatelů (KPIs) a pravidelné měření výkonu procesů pomáhá identifikovat oblasti, kde lze dosáhnout větší efektivity a produktivity.

 • 4. Revize a změny

  Audit procesů: Pravidelné audity procesů zajišťují dodržování definovaných postupů a identifikují případné nedostatky nebo rizika.

  Změny ve struktuře: Pokud se organizace vyvíjí nebo se mění vnější prostředí, procesní management je schopen rychle reagovat a přizpůsobit firemní procesy tak, aby lépe odpovídaly aktuálním potřebám.

 • 5. Finanční úspory

  Optimalizace nákladů: Správně nastavené a optimalizované procesy vedou k efektivnímu využívání zdrojů a snižování zbytečných nákladů. To může zahrnovat jak finanční úspory ve formě nižších nákladů na provoz, tak i časové úspory díky zkrácení času potřebného pro provedení určitých úkolů.

  Správně nastavený procesní management tedy přináší organizaci výhody v podobě zvýšené efektivity, lepšího využívání zdrojů a schopnosti rychle reagovat na změny v okolním prostředí. Je to kontinuální proces, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým podmínkám a výzvám.

Personální management

Personální management je klíčovou součástí firemní strategie, která se zaměřuje na správu a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti.
Zajišťuje, že zaměstnanci a spolupracovníci společnosti jsou efektivně využíváni a motivováni k dosahování firemních cílů. Následující aspekty personálního managementu jsou klíčové pro dosažení úspěchu v oblasti lidských zdrojů:
 • 1. Personální strategie a její nastavení

  Definování jasných cílů a priorit ve vztahu k lidským zdrojům.
  Určení strategií pro nábor, rozvoj a udržení talentovaných zaměstnanců. Zaměření na dlouhodobou udržitelnost a přizpůsobivost personálních procesů.

 • 2. Personální plánování

  Identifikace potřeb personálu a následné plánování, jak tyto potřeby naplnit. Přizpůsobení personálních zdrojů aktuálním a budoucím potřebám firmy. Sledování trendů na trhu práce a adaptace plánu podle aktuální situace.

 • 3. Motivační programy

  Vytváření stimulů a motivujících faktorů pro zaměstnance. Implementace různých odměnových systémů a benefitů. Monitorování a vyhodnocování účinnosti motivačních programů.

 • 4. Získávání a výběr zaměstnanců

  Vytváření efektivních procesů náboru nových zaměstnanců.
  Zhodnocování dovedností a kompetencí uchazečů v souladu s firemními potřebami. Zajímavý a profesionální onboarding proces pro nově příchozí.

 • 5. Hodnocení zaměstnanců

  Stanovení jasných kritérií pro hodnocení výkonu. Pravidelné a konstruktivní zpětné vazby pro zaměstnance. Rozvojové plány pro zlepšení pracovních dovedností a schopností.

 • 6. Odměňování

  Spravedlivé a transparentní odměňování v souladu s přínosy a výkony zaměstnanců. Vytváření systémů pro rozpoznání a odměňování výjimečných výkonů. Sledování trendů v odměňování na trhu práce.

 • 7. Práce s talenty a rozvoj

  Identifikace a podpora klíčových talentů ve společnosti.
  Implementace programů pro rozvoj zaměstnanců a posílení jejich dovedností. Poskytování příležitostí pro kariérní růst a postup v rámci organizace.

 • 8. Kontinuální vylepšování

  Pravidelná revize a aktualizace personálních procesů podle nejnovějších trendů a potřeb společnosti. Zavedení inovativních a efektivních postupů, které zvyšují produktivitu a angažovanost zaměstnanců. 

  Kvalitní personální management hraje klíčovou roli v úspěchu organizace tím, že zajistí optimální využití lidských zdrojů a přispěje k dosahování firemních cílů v dnešním dynamickém podnikatelském prostředí.

Individuální poradenství, koučink, mentoring

Individuální poradenství, koučink a mentoring jsou klíčové prvky v oblasti rozvoje kariéry manažerů, zejména těch, kteří právě začínají na nových pozicích. S čím Vám konkrétně můžeme pomoci:
 • 1. Individuální poradenství

  Individuální poradenství se zaměřuje na poskytování osobních a odborných rad jednotlivcům, v tomto případě manažerům. Cílem je pomoci jim lépe porozumět svým silným stránkám, rozvojovým potřebám a kariérním cílům.

  Proces: Poradce pracuje s manažerem jednotlivě, poskytuje mu podporu při identifikaci a řešení problémů, analyzuje jeho dovednosti a pomáhá mu navrhnout kroky pro další kariérní rozvoj.

  Výhody: Individuální poradenství umožňuje personalizovaný přístup k potřebám manažera, což pomáhá dosáhnout konkrétních cílů a zlepšit celkový výkon.

 • 2. Koučink

  Koučink je interaktivní proces zaměřený na rozvoj dovedností, vědomostí a potenciálu jednotlivce. Kouč (či koučka) využívá otázky, reflexi a zpětnou vazbu k podpoře manažera v dosahování svých cílů.

  Proces: Koučink obvykle probíhá pravidelnými setkáními mezi manažerem a koučem. Kouč klade otázky, které pomáhají manažerovi objevit vlastní odpovědi a strategie pro řešení problémů.

  Výhody: Koučink podporuje samostatnost a sebeuvědomění manažera. Posiluje jeho schopnost řešit problémy, stanovovat si cíle a dosahovat výsledků.

 • 3. Mentoring

  Mentoring je proces, při kterém zkušenější jedinec, tzv. mentor, poskytuje radu, sdílí své zkušenosti a pomáhá rozvoji kariéry méně zkušeného manažera, tzv. mentee.

  Proces: Mentoring je často založen na dlouhodobém vztahu. Mentor poskytuje podporu, vedení a sdílí praktické rady, aby mentee mohl lépe porozumět firemní kultuře, rozvíjet své schopnosti a růst v kariéře.

  Výhody: Mentoring přenáší zkušenosti z jednoho manažerského levelu na druhý, podporuje profesní a osobní rozvoj mentee a pomáhá vytvářet silné pracovní vztahy.

 • 4. Získávání a výběr zaměstnanců

  Vytváření efektivních procesů náboru nových zaměstnanců.
  Zhodnocování dovedností a kompetencí uchazečů v souladu s firemními potřebami. Zajímavý a profesionální onboarding proces pro nově příchozí.